en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Powered By Mega Holdings

 
PreviousNext

Sample Picture 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

1853
Home
a, b, c, d
online, builder, online builder


تجارت روز

PreviousNext

Sample Picture 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

نوشته: سید اسحاق مقبل
۱۵ اگست ۲۰۱۵
انجمن اجتماعی جوانان پامیر در آینده نزدیک محفلی را تحت عنوان" حراست
فرهنگ بومی" در ولسوالی شغنان بدخشان برگذار می نماید -
طوریکه برهمه هویداست، ولسوالی شغنان از لحاظ سطح دانش و فرهنگ در مقایسه به سایر ولسوالی
های بدخشان و حتی ولسوالی های ولایات دیگر در ردیف نخست قرار دارد و همواره زبان زد خاص و
عام بوده است. ولی عدم حراست و نگهداری گنجینه های فرهنگ بینظیر شغنان و بی توجه یی در برابر
آن میتواند سبب منعدم شدن آن گردد.
نسبت ارج نگذاشتن به این فرهنگ دیرینه، روز به روز از یک سو فرهنگ جدید تاثیرات خود را بالای
اهالی این سرزمین وارد کرده است و از سوی دیگر افراد و اشخاص فرهنگی مانند آواز خوانان،
هنرمندان، افسانه گوی ها، فلک سرایان، دف ساز گویان، کشتی گیران، چاپ اندازان وغیره به سن پیری
میرسند و نه از خود اثری بر جا میگذارند و نه هم شاگردی. از طرفی هم اهالی این سر زمین از
هرگونه رسانه های چاپی، صوتی و تصویری بی بهره بوده و کانون فرهنگی ای در اختیار ندارند تا
در آنجا آثار فرهنگی شغنان جمع آوری شود.
بدین ملحوظ، جوانان انجمن اجتماعی پامیر در بدخشان با درک مسئولیت های شان؛ به ادامه سایر فعالیت
های فرهنگی خویش، این بار مصمم اند تا در خصوص بزرگداشت از فرهنگ و موسیقی قدیم در
ولسوالی شغنان همایش بزرگی را تدویر بدارند.
قرار است این همایش در مرکز ولسوالی شغنان صورت بگیرد و بزرگان و فرهنگیان از تمام قریجات
شغنان از روشان الی درمارخت در آن دعوت شوند.
این همایش که برای دو یا سه روز برگذار خواهد شد، فعالیت های ذیل در آن عملی خواهند شد.
۱ مدت یک یا دو روز هنرمندان آهنگ هاو کمپوزهای ناب قدیمی را با هم تمرین نمایند. -
۲ دف ساز گویان از تمام قریه جات دعوت شده و آهنگ های شان را با دف اجرا نمایند. –
۳ اشخاصیکه پیرامون فرهنگ و هنر ولسوالی شغنان صاحب نظر اند، دعوت شوند و روی فرهنگ –
قدیمی بحث و ابراز نظر نمایند.
۴ بعد از اجرای تمرین ، روی موضوعات متذکره محفلی تدویر خواهد شد. –
۵ هنرمندان در این محفل ملبس با لباسهای ناب پامیری خواهند بود و لباسهای تهیه شده در –
نزدمسئول انجمن در ولسوالی نگهداری خواهند شد تا در مراسم فرهنگی که در آینده ها برگذار شوند،
از آنها استفاده شود.
6 این همایش توسط مسوولین انجمن اجتماعی جوانان پامیر با همکاری مردم و اخصن ادارت محلی -
دولتی، رهبری و تنظیم خواهد شد و جریان همایش عکاسی و فلم برداری شده و در صورت امکان از
طریق رسانه های کشور به نشر خواهد رسید.
نوت:
چون انجمن اجتماعی جوانان پامیر از هیچ نهاد دولتی وغیر دولتی حمایه مالی نمیشود، بخاطر تدویر
این همایش نیاز به همکاری مالی شما فرهنگدوستان محترم دارد. امید است به ادامه سایر همکاری
های مادی و معنوی تان این بار نیز فرزندان و جوانان تان را دست یاری فشرده تا این همایش را
بصورت درست برگذار نمائیم.
دوستان ارجمند در داخل و یا خارج کشور میتوانند جهت معلومات مزید و کمک جهت این همایش
فرهنگی ، به آدرس های ذیل تماس حاصل نمایند:

enable
skins/simpleBlack/skin.css
وطن عشق تو افتخارم|https://youtu.be/eYYcNoC4vbw
true
true
60
1
top
true